• Prečo nestačí merať koľaj na železničnej vlečke ručnou rozchodkou?

Odpoveď a zdôvodnenia na túto otázku sú podrobne popísané v materiáloch, ktoré sú dostupné po zadaní mena a e-mailu v domovskej stránke. Ak si neželáte zadať svoj kontakt, potom iba stručne. Preto,

lebo o tom hovorí STN 736360-2 v bode 4.2.,

lebo bodové meranie ručnou rozchodkou napr. vo vzd.6m je pri koľajách dlhých do 2km také ľudské maximum,

lebo pri bodovom meraní s ručnou rozchodkou sa meria rozchod a prevýšenie koľaje iba v daných bodoch a čo je medzi bodmi sa len predpokladá na základe vývoja hodnôt,

lebo hovorím o podrobnej diagnostike, ako o podrobnom zistení „zdravotného stavu“ železničnej vlečky,

lebo niekedy nestačí povedať, že som na Liptove, ale svoju polohu treba presne lokalizovať, najmä v situáciách ohrozujúcich život.

Ak myslíte, že všetky tieto dôvody sú nepodstatné robte tak ako robíte doteraz.“

  • Aký je rozdiel medzi bežným zápisom z merania a vašou vyhodnocujúcou správou?

„Ak je „bežný zápis“ taký ako sa v praxi bežne stretávam, tak potom je rozdiel obrovský. Nosným pilierom bežného zápisu je vizuálna prehliadka koľají a meranie výhybiek. Nosným pilierom nášho zápisu je podrobné meranie koľají a výhybiek, doplnené vizuálnou prehliadkou.

Bežný zápis vychádza z dávnej minulosti kedy bývalé ŽSR bolo „nadriadené“ všetkým železničným vlečkám a zápis konštatoval len zistené závady a určoval termín odstránenia. Nič viac. Zápis nemenoval aké hodnoty boli namerané a aké majú byť, nezaoberal sa súvislosťami a komplexnosťou. O závadách v rozchode, prevýšení, alebo vzopätí v koľajách vlečkári nevedeli, lebo koľaje sa pojazdnou rozchodkou nemerali. Koľaje sa merali len ručnou rozchodkou, a to len ojedinele, tam kde sa niekomu, niečo nezdalo.

Dnes sú základné zákonné požiadavky ohľadne technickej spôsobilosti dráhy rovnaké pre všetkých prevádzkovateľov dráhy a každý prevádzkovateľ dráhy je aj zodpovedný za kvalitu svojich meraní a kontrol. Minimálny rozsah meraní a kontrol je stanovený vyhl.č.350/2010 príloha č.17. Prevádzkovateľ dráhy – vlečkár, je teda aj zodpovedný za závady o ktorých nevie, ktoré nezistil alebo nechce zistiť. Moje know – how je práve aj v tom, že vyhodnocujúca správa je komplexná lebo vychádza z kontinuálneho merania, uvádza závady, ich rozbor, nielen podľa zákonných požiadaviek, ale najmä podľa nebezpečnosti a doporučuje riešenia.

  • Máme vlastných vyškolených pracovníkov, údržbu a dohľad si robíme sami. Myslíte si, že aj tak by sme potrebovali vašu podrobnú diagnostiku a vyhodnocujúcu správu?

Myslím si, že by sa vám zišla. Vysvetlím prečo.

  1. Môžete si to samozrejme robiť sami, ale tu ide o kvalitu, teda či to robíte na spôsob „bežnej kontroly a bežného zápisu“ alebo na spôsob podrobnej diagnostiky. Ak koľaje nemeriate kontinuálne, s elektronickou pojazdnou rozchodkou, potom sú vaše výstupy a informácie na úrovni „bežného zápisu“.
  2. Je to aj vhodné ako nezávislá kontrola a správa o stave vašej železničnej vlečky. Z rozličných dôvodov môžete mať značne skreslené informácie o stave svojej dráhy.
  3.  Keď pracujete dlhé roky len na svojej železničnej vlečke hrozí vám, že prestanete vidieť to, čo vidí niekto z vonku.
  • Všetko je to pekné, ale ako mám presvedčiť vedenie aby vyčlenilo viac € na našu vlečku?

Každý sa rozhoduje na základe informácií a momentálnych potrieb a priorít. Vy nie ste od toho (neviem v akej funkcii ste, ale z otázky predpokladám, že nie ste členom vedenia), aby ste vedenie presviedčali.

Dajte im aktuálne, odborné informácie so základným vysvetlením problematiky, s nejakým doporučením, prípadnými rizikami …, a rozhodnutie, a potom aj zodpovednosť za rozhodnutie je na nich.

Práve preto by ste potrebovali technický audit stavu železničnej vlečky s vyhodnocujúcou správou, aby všetky tieto informácie mali písomne a komplexne nie od vás, ale od nezávislej odbornej firmy. Nehovoriac o tom, že je to pre vás aj doklad o tom, že ste mali záujem veci riešiť.

  • Trochu iná otázka. Čo bolo príčinou nehody zobrazenej na fotke, na stránke domov? Taká malá rýchlosť, a taká spúšť? Nie je to len ilustračná fotka nejako upravená?

Uvedená fotka je autentická, upravovaná len čo do veľkosti, a je zverejnená so súhlasom zainteresovanej strany. Nehoda nie je uzavretá. V uvedenom prípade som robil odborné posúdenie technického stavu železničného zvršku pre jednu zúčastnenú stranu. Zúčastnené strany sa nemôžu dohodnúť na stanovení príčin nehody. Určite k tomu prispieva aj fakt, že následky nehody a zodpovednosť alebo spoluzodpovednosť za jej vznik sú veľmi veľké.